Mētrājs (Mr) – Vacciniosa

Augsne.

Nabadzīga podzolēta kāpu smilts. Detrīta slānis plāns (apmēram 4 cm). Paaugstinātās vietās horizonti ir plānāki, bet nogāzēs un ieplakās ar pastiprinātu ūdens pieplūdi – biezāki un skaidrāk atšķirami. Minerālaugsni veido vidēji rupja kvarca smilts ar nelielu putekļu daļiņu piejaukumu.

Kokaudze.

III bonitātes priežu audzes. Pirmajā stāva iespējams bērzu vai egļu piemistrojums, bet otrajā stāvā var būt egles.

Pamežs.

Rets vai tā nav. Izklaidus sastopami kadiķi un pīlādži (Sorbus aucuparia).

Zemsega.

Sīkkrūmu un lakstaugu stāvā lielākais segums ir brūklenēm un mellenēm. Bieži sastopami arī virši, aitu auzenes, liektās sariņsmilgas, smiltāju ciesas (Calamagrostis epigeios), ziemcietes, palēcītes, pūkainās zemzālītes (Luzula pilosa), Eiropas septiņstarītes (Trientalis europea), žagatiņas (Maianthemum bifolium), pļavas nārbuļi (Melampyrum pratense), dzeltenās zeltgalvītes (Solidago virgaurea).
Sūnu un ķērpju stāvā dominē rūsaines, bieži sastopamas arī stāvaines, divzobes, kladonijas .

Atjaunošanās.

Pēc audzes izzušanas ieviešas kazrozes (Chamaenerion angustifolium), mazās skābenes (Rumex acetosella) un parastās krustaines (Senecio vulgaris), kas veido skraju zelmeni un nekavē meža atjaunošanos. Blīvs segums parasti neizveidojas, kaut gan sakuplo virši, kas diezgan ilgi saglabājas arī jaunaudzēs.
No koku pioniersugām strauji atjaunojas bērzs, kas bez cilvēka iejaukšanās kļūst par valdošo sugu.

Ainava.

Mētrājs sastopams kāpu un dažāda rakstura iekšzemes smilts sanesumos. Lielākās platībās sastopams Piejūras zemienē, Ventas-Usmas ieplakā, Viduslatvijas nolaidenumā.

                                            atpakaļ