Mistrājs (Ms)

Senāk tika izdalīts kā atsevišķs meža augšanas apstākļu tips, tagad – kā gāršas apakštips.

Augsne.

Maz izskalota karbonātus saturoša smilšmāla vai māla minerālaugsne. Virskārtā labi sadalījies saldais trūds.

Kokaudze.

Platlapju (ošu, ozolu) mežaudzes. Nereti arī baltalkšņu, bērzu un apšu audzes.

Pamežs.

Pamežs biezs. Sugu sastāvs līdzīgs kā gāršai.

Zemsedze.

Biežāk sastopamas 260 sugas. Sūnu stāvs rets vai vispār nav.

Atjaunošanās.

Izcirtumi strauji aizzeļ. Labi atjaunojas baltalksnis, bērzs un apse.

Ainava.

Karbonātiem bagātos baseinu nogulumos. Sastopams galvenokārt Zemgales līdzenumā.

atpakaļ