- Gaujas Nacionālā parka faunas inventarizācija -   

Gaujas Nacionālā parka ūdens bezmugurkaulnieku fauna

 PROJEKTA ATSKAITE

Gauja pie Briedišiem

Mārtiņš Kalniņš (Rīga).

E-mail

 

KOPSAVILKUMS

Projekta “Gaujas Nacionālā parka ūdens bezmugurkaulnieku fauna” mērķis ir noteikt GNP ūdens bezmugurkaulnieku bioloģisko daudzveidību. Mērķa sasniegšanai apkopoti literatūras dati, sastādīts sugu (taksonu) saraksts, novērtētas reto un aizsargājmo sugu skaita izmaiņas un to iespējamie cēloņi kā arī sagatavotas rekomendācijas aizsargājamo un reto sugu, to atradņu turpmākai saglabāšanai un apsaimniekošanai.

    GNP ūdens bezmugurkaulnieku faunas inventarizācija veikta pamatojoties uz publicētajiem materiāliem, kā arī uz atsevišķu pētnieku savāktajiem, bet nepublicētajiem materiāliem (literatūra). Atskaitē plašāk apskatīta arī aizsargājamo un reto ūdens bezmugurkaulnieku izplatība, un galvenie to ietekmējošie faktori. Konstatētajām ūdens bezmugurkaulnieku sugām novērtēts sastopamības biežums un kvantitatīvais biežums pēc trīspakāpju skalas.

GNP konstatētas 383 ūdens bezmugurkaulnieku sugas (apakštaksoni) un 18 virstaksoni, kas ir aptuveni trešā daļa no visiem Latvijas saldūdens bezmugurkaulniekiem. No 18 lielajām taksonomiskajām grupām GNP faunistiskais sastāvs ir zināms 6 (matoņi, dēles, augstākie vēži, spāres, viendienītes, tīklspārņi), nepilnīgi zināms 3 (mazsartārpi, blaktis, makstenes), vāji zināms 6 (zarndobumaiņi, skropstiņtārpi, vaboles, dūņenes, divspārņi, gliemji) un nezināms 3 (sūkļi, ūdensērces, strautenes) grupām. Pēc GNP biotopu vizuālā novērtējuma un lielo taksonomisko grupu analīzes var spriest, ka GNP teritorijā varētu atrast vēl vismaz tikpat daudz ūdens bezmugurkaulnieku sugu, taču tam ir nepieciešama detalizētāka izpēte, īpašu uzmanību veltot vāji izpētīto bezmugurkaulnieku grupu izpētei.

GNP ir nozīmīga loma sugu un biotopu aizsardzībā jo GNP ir atrastas 15 Latvjas Sarkanās grāmatas sugas un 20 Latvijai retās sugas. No tām 8 sugas ir iekļautas Bernes konvencijas, 9 sugas ES direktīvas un 2 sugas IUCN aizsargājamo sugu sarakstos, bet 15 sugas MK noteikumu “Par īpaši aizsargājamo sugu sarakstiem” projektā.

GNP atrasti relatīvi daudz aizsargājamajām un retajām sugām piemēroti biotopi, kuros attiecīgās sugas pagaidām nav konstatētas, taču padziļinātu pētījumu rezultātā tās varētu tikt atrastas. Dotas rekomendācijas hidrobioloģisko liegumu izveidošanai un inventarizācijas pilnveidošanai GNP.

Rezultāti   Literatūra

 
Referātu saraksts