LITERATŪRA

ü      Albrecht C. 1994. Ergebnisse der malakalogischen Aufsammlungen in Lettland (1.7.-18.7.1994). [Rezultāti par malakoloģiskā materiāla ievākšanu Latvijā (1.7.-18.7.1994).] (ekspedīcijas atskaite): 1-7 [vāciski].

ü      Cimermanis S. 1992. Pērļu zveja Latvijā. Lauku Dzīve, 1.

ü      Gaujas hidroķīmiskā un hidrobioloģiskā izpēte 1975./1976.g. 1976. BI Hidrobioloģijas laboratorijas darba atskaite: 34-86 [krieviski].

ü      [Kalniņš M.] Gaujas ūdens ilglaicīgā piesārņojuma noteikšana. 1999. Rīga, JDDC ”RDS” (projekta atskaite): 1-57.

ü      Gaujas ūdenssaimniecības shēma. 1978. LPSR Meliorācijas un ūdenssaimniecības ministrija.

ü      Holmen M. 1995. On some adephagous water beetles from Latvia (Coleoptera: Gyrinidae, Haliplidae, Noteridae, Dytiscidae). [Par dažām adefāgām ūdensvabolēm Latvijā (Coleoptera: Gyrinidae, Haliplidae, Noteridae, Dytiscidae).] Latvijas Entomoloģijas arhīvs, 2: 7-16 [angliski].

ü      Kačalova O., Skrube I. 1971. Jaunas ziņas par Latvijas PSR upju viendienītēm (Ephemeroptera). Latvijas Entomologs, 13: 15-25.

ü      Kalniņš M., Poppels A. 1999. Gaujas baseina upju viendienīšu (Ephemeroptera) fauna. Zeme. Daba. Cilvēks. LU 57. konference: 57-59.

ü      Kalniņš M. 1991.-2000. Personīgais arhīvs. Nepublicēti dati.

ü      Kalniņš M. 1999. Gaujas baseina upju vaboļu (Coleoptera) fauna. DPU 7. ikgadējās zinātniskās konferences rakstu krājums A9. DPU Saule: 100-101.

ü      Kalniņš M., Poppels A. 2000. Retie un aizsargājamie bezmugurkaulnieki Gaujā. Zemes un vides zinātņu sekcijas referātu tēzes. LU 58. zinātniskā konference: 73-74.

ü      Kalniņš M. 2000. Gaujas ūdens kukaiņu fauna. DPU 8. ikgadējās zinātniskās konferences rakstu krājums A11. DPU Saule: 26-28.

ü      Kļaviņa D. 1990. Kā sociālisms uzvarēja vēžus. Liesma, 1.

ü      Latvijas daba 1. Enciklopēdija. 1994. Rīga, Latvijas Enciklopēdija: 1-256.

ü      Latvijas daba 3. Enciklopēdija. 1995. Rīga, Latvijas Enciklopēdija: 1-256.

ü      Latvijas daba 4. Enciklopēdija. 1997. Rīga, Preses nams: 1-256.

ü      Latvijas daba 5. Enciklopēdija. 1998. Rīga, Preses nams: 1-256.

ü      Latvijas daba 6. Enciklopēdija. 1998. Rīga, Preses nams: 1-600.

ü      Latvijas PSR Sarkanā grāmata. 1985. Zinātne: 76-77.

ü      Latvijas Sarkanā grāmata. 1998. Rīga: 1-388.

ü      Parele E. 1984. Vaidavas ezera mazsaru tārpu fauna. Mežsaimniecība un mežrūpniecība, 3: 40-41.

ü      Pētersons H. 1933. Atzīmes par Gaujas baseinā atrodamiem recentiem un subfosiliem gliemežiem. Rīga.10.

ü      Poppels A. 1998. Personīgais arhīvs: viendienītes (Ephemeroptera). Nepublicēti dati.

ü      Poppels A. 1999. Gaujas viendienīšu (Ephemeroptera) fauna. DPU 7. ikgadējās zinātniskās konferences rakstu krājums A9. DPU Saule: 105-106.

ü      Poppels A., Kalniņš M. 2000. Gaujas Nacionālā parka tekošo ūdeņu viendienītes (Ephemeroptera). DPU 8. ikgadējās zinātniskās konferences rakstu krājums A11. DPU Saule: 29-30.

ü      Redliha A. 1968. Malārijas odu izplate un ekoloģija Latvijas PSR. Latvijas Entomologs, 12: 39-48.

ü      Rudzīte M., Gmizo I. 1997. Daugavas gliemju atradnes Haralda Pētersona kolekcijā. Daba un muzejs 7., “Daugavas izstādes ” izdevums. Rīga, Adverts: 24-26.

ü      Sloka N. 1978. Latvijas PSR dzīvnieku noteicējs, 1: 1-49.

ü      Spuris Z.1961. Jaunas ziņas par Latvijas dunduru (Tabanidae) faunu. Latvijas Entomologs, 3: 51-58.

ü      Spuris Z. 1962. Materiāli par Latvijas blakšu (Heteroptera) faunu. 5. Latvijas Entomologs, 5: 53-56.

ü      Spuris Z. 1963. Jaunas ziņas par spāru izplati Latvijā. Latvijas Entomologs, 7: 21-40.

ü      Spuris Z. 1965. Faunistiski materiāli par ģints Aedes dzēlējodiem Latvijas PSR. Latvijas Entomologs, 10: 28-32.

ü      Spuris Z. 1968. Pētījumi par ūdens kukaiņiem Gaujas senlejā pie Siguldas. Latvijas PSR ZA Vēstis, Nr. 12(257): 137-139.

ü      Spuris Z. 1974. Spāres Gaujas senlejā pie Siguldas. Latvijas Entomologs, 16: 33-46.

ü      Spuris Z. 1977. Ģints Aedes dzēlējodi Gaujas senlejā pie Siguldas. Latvijas Entomologs, 20: 55-56.

ü      Spuris Z. 1982. Latvijas kukaiņu katalogs. 3. Viendienītes (Ephemeroptera). Latvijas Entomologs, 25: 5-19.

ü      Spuris Z. 1990. Jaunas ziņas par spārēm Latvijas centrālajā daļā. Latvijas Entomologs, 33: 81-89.

ü      Spuris Z. 1991. Latvijas kukaiņu katalogs. 10. Adefāgās ūdensvaboles (Haliplidae, Noteridae, Dytiscidae, Gyrinidae). Acta hydroentomologica Latvica, 1: 5-23.

ü      Spuris Z. 1992. Jaunas ziņas par spāru (Odonata) izplati Latvijas centrālajā daļā. Acta hydroentomologica Latvica, 2: 61-73.

ü      Telnov D., Kalnins M. 2000. Fauna and ecology of the Elmidae of Latvia, Estonia and Lithuania. Latissimus 12, Scotland UK: 7-9.

ü      Tukiša A. 1981. Ziemeļu upespērlenes Margaritana margaritifera L. morfoloģija, ekoloģija un izplatība Latvijas PSR. LU diplomdarbs: 1-21.

ü      Vaivariņa H., Vīksne V. 1956. Fasciola hepatica starpsaimnieka Galba truncatula izplatība Latvijas PSR. Latvijas PSR ZA Vēstis, Nr. 4(105): 67-72 .

Uz sākumu