Makšķerēšanas tūrisms pasaulē

ASV, Kanāda
Makšķerēšanas tūrismam ASV un Kanādā ir gadsimtu senas tradīcijas, kas spēlē svarīgu lomu mūsdienu makšķerēšanas tūrismā. Pateicoties plašajiem ūdensresursiem un atbilstošai, tūrismu veicinošai politikai, Kanāda un ASV ir vienas no populārākajām makšķerēšanas tūrisma valstīm.

Šinīs valstīs ir diezgan plašas makšķerēšanas iespējas, bet galvenās no tā ir sekojošas:

Kanāda un ASV citu valstu starpā izceīas ar to, ka tās velta daudz pūīu makšķerēšanas tūrisma attīstībai. Katru gadu tiek izstrādātas programmas zivju atražošanai un tūrisma veicināšanai. Pastāv simtiem preses izdevumu, kas atspoguīo notiekošo makšķerēšanas sfērā, un ir kā reklāma makšķerēšanas tūrismam ASV un Kadādā.
Par pamatu veiksmīgai tūrisma attīstībai ASV kalpo sakārtota likumdošana, visdažādākā spektra ūdeņi un serviss, kā arī tas, ka praktiski visās nozīmīgākajās vietās ir sastopami makšķerēšanas gidi, kas pat iesācējam var garantēt labus rezultatus. Neskatoties uz to, ka katru gadu ASV un Kanādu apmeklē tūkstošiem makšķernieku, par pamatklientu tiek uzskatīts vietējais iedzīvotājs.
 Pateicoties lielajam makšķernieku skaitam ASV un Kanādā šinī sfērā ikgadēji apgrozās vairāki miljardi dolāru, kas ir visvairāk pasaulē.
Makšķerniekus šīs valstis piesaista ar diezgan liberālām cenām un sakārtotību, lai arī nereti lomi nav tik lieli kā citviet pasaulē. Ja neskaita ziemeīu reģionus un makšķerēšanu piekrastes zonā, tad vispārēji šinīs valstīs dominē makšķerēšanas tūrisms, kas ir saistīts ar vispārēju atpūtu.
Lai arī makšķerēšanas tūrisms ASV un Kanādā uzskatāms par sakārtotu, arī tur ir problēmas, kas neveicina tūrisma attīstību. Kā vienu no svarīgākajām būtu jāmin dabīgo zivju resursu trūkumu.

Eksotiskās valstis.
Makšķerēšanas tūrisms eksotiskajās valstīs ir cieši saistīts ar citiem tūrisma veidiem ­ atpūtu pie jūras, vietējās dabas apskati u.c. Lai arī šim tūrisma veidam tradīcijas sāka veidoties nesen, tas ir iešēmis nozīmīgu nišu makšķerēšanas tūrismā pasaulē.

Galvenās makšķerēšanas iespējas eksotiskajās valstīs


Makšērēšanas tūrisms eksotiskajās valstīs viennozīmīgi balstās uz ārvalstu tūristiem. Pārsvarā tie ir turīgi cilvēki, kuriem makšķerēšana ir tikai kā vaīasprieks. Šis tūrisms mazajās valstīs dod darbu lielai daīai vietējo iedzīvotāju, un iešem nozīmīgu lomu valsts ekonomikā.
Kā likums ir makšķerēšanas gidu iesaiste tūrisma organizēšanā. Atsevišķos gadījumos vienu makšķernieku var apkalpot 5-10 cilvēku, līdz ar to izmaksas par šāda veida atpūtu ir diezgan augstas.
Arī serviss, kas nav saistīts tieši ar makšķerēšanu ir augstā līmenī, un faktiski tāds tas ir visās populārākajās eksotiskajās valstīs. Cenu diference ir neliela, un nav vietas kur tās būtu īoti zemas.
Arī šīs valstis velta lielu nozīmi tūrismam, atsevišķu vietu nodalot tieši makšķerēšanai.
Tieši mazo valstu eksotiskais gars ir tas, kas piesaista makšķerniekus no visas pasaules.
Kā problēmu tūrisma attīstībai var minēt nepastāvīgos laika apstākīus un dabas stihijas, kā arī nestabilo iekšējo politisko situāciju.
 

Krievija
Makšķerēšanas tūrisms Krievijā ir pastāvējis īoti sen, taąu civilizētu izskatu tas sāk iegūt tikai mūsdienās. Par pamtvērtību tur tiek uzskatīta mežonīga un neskarta daba, kas bieži atkompensē visus citus trūkumus.
Makšķerēšanas iespējas Krievijā:

Makšķerēšanas tūrismam Krievijā valsts sevišķu nozīmi nepievērš. Arī proporcionāli Krievijas ūdens apjomiem licencētā makšķerēšana, tātad makšķerēšanas tūrisms vispārīgi aizšem neierasti mazu daīu. Lai arī interese par Krievijas ziemeīiem ir liela, makšķerēšanas tūrisms attīstās tikai dažos reģionos: Kola, Magadana. Krievijā viennozīmīgi dominē specializētais makšķerēšanas tūrisms, kas nekādā citādā veidā nav saistīsts ar citiem tūrisma veidiem. Cenas par licenci ir diezgan augstas, bet to diferencēšana specifiska. Tā, piemēram, iedzīvotājam no Krievijas licence makāsāt var reizes desmit lētāk kā ārzemniekam. Pilsošiem no NVS arī ir lētākas licences. Tāds paradokss citviet pasaulē nav sastopams. Neskatoties uz šādu, it kā nelabvēlīgu attieksmi, Krievijas ziemeīi ir populāri ārzemnieku vidū. Vispārējais servisa līmenis tieši ap makšķerēšanas vietām ir diezgan augsts. Uz kopējā citu valstu fona Krievija savu vietu ir izcīnījusi ar teicamām Lašupēm un neskarto, vienreizēji skaisto dabu.
Problēmas, kas traucē makšķerēšanas tūrisma attīstībai krievijā galvenokārt ir saistītas ar nesakārtoto likumdošanu, nestabilo politisko situāciju un vājo tūrisma attīstību kā tādu.

Norvēģija
Norvēģija, kā zināms, ir populāra ar savu skaisto neskarto dabu, kas ir pamatpiesaistes objekts tūristiem. Šinī sfērā savu nišu ir iekarojis arī makšķerēšanas tūrisms. Makšķerēšanas tūrismam Norvēģijā nav senas tradīcijas, bet neskatoties uz to tūristu skaits ar katru gadu palielinās.
Makšķerēšanas iespējas Norvēģijā:

Kā redzams nozīmīgāko vietu makšķerēšanas tūrismā iešem lašveidīgo zivju makšķerēšana. Tas ir arī viens no iemesliem veiksmīgai lašveidīgo zivju atražošanai Norvēģijā. Makšķerēšana un ar to saistītās servisa iespējas Norvēģijā ir īoti plašas, bet galvenokārt izplatīts ir vienkāršais specializētais makšķerēšanas tūrisms. Licences cena vairums gadījumu ir pieejama visiem sociālajiem slāšiem, no dažādām pasaules valstīm.  Protams ir arī vietas kur makšķerēšanas iespējas var izmantot tikai īoti turīgi cilvēki.
Makšķerēšanas tūrisms Norvēģijā piesaista ar plašu iespēju spektru, neskartu dabu un samērā piešemamām cenām. Arī zivju skaits ūdenstilpēs ir diezgan liels, un praktiski zivju atražošana nav nepieciešama. Pirmatnējās zivju populācijas saglabāšana ir viens no nozīmīgākajiem faktoriem makšķernieku lielajam skaitam Norvēģijā. Norvēģija citu valstu starpā izceīas arī ar lielo ārvalstu makšķernieku īpatsvaru savos ūdešos.
Viena no galvenajām problēmām Norvēģijas makšķerēšanas tūrismā ir mazais gidu skaits. Makšķerēšanas gidi ir sastopami tikai nozīmīgākajās ūdenstilpēs.

Uz sākumu
Uz iepriekšējo lpp
Uz nākamo lpp