Lielais susuris Glis glis (L.)

Lielā susura izplatības areāls

Šī suga ir Rietumpalearktikas platlapju mežu faunas elements. Areāls aptver Eiropas un Mazāzijas līdzenumu un kalnu platlapju un egļu – platlapju mežus. Latvija atrodas areāla ZR perifērijā (Rūtenberga, 1995). Areāla lielākajā daļā visur sastopama reti (Tauriņš, 1982), izņemot D daļu, piem., Kaukāzu, kur šis susuris ir parasts un veido pat barus (Rūtenberga, 1995). Ir aklimatizēts Anglijā (Tauriņš, 1982).

uz sākumu

© Agita Grabovska, 2002