Kamolzāles raibumu vīrusa virsmas proteīna klonēšana un ekspresija raugā Saccharomyces cerevisiae

Kursa darbs

Autors: Gunta Reseviča


Ievads

Literatūras apskats

Materiāli un metodes

Rezultāti

Secinājumi

Literatūras saraksts

 
Referātu saraksts