LATVIJAS UNIVERSITĀTE

BIOLOĢIJAS FAKULTĀTE

BIOĶĪMIJAS UN MOLEKULĀRĀS BIOLOĢIJAS KATEDRA

Kamolzāles raibumu vīrusa infekciozās cDNS vektoru konstruēšana

 

Kursa darbs

 

Kursa darba izpildītāja:

Kursa darba vadītājs:

LU Bioķīmijas un molekulārās bioloģijas katedras vadītājs:

Recenzente:

 Ina Baļķe /St. apl. Nr. Biol000024/

Andris Zeltiņš /LU BMC vad. pētn., Dr. biol./

Viesturs Baumanis /LU prof., Dr. biol/

Anna Zajakina /LU BMC doktorante/

Rīga 2002