Olēdāju putnu ligzdu meklēšanas metodes


Kaiju dzimta– to ligzdu meklēšanas metodes


No kaiju dzimtas, kā olēdāji, biežāk tiek minēti klijkaiju Stercoriinae apakšdzimtas putni, piemēram, īsastes klijkaija Stercorarius parasiticus (Sediger 1990, Enquist 1983), kā arī kaiju apakšdzimtas Larinae putni, piemēram, sudrabkaija Larus argentatus, kajaks L. canus, melnspārnu kaija L. marinus (Gőtmark et. al. 1990), lielā polārkaija L hyperboreayus (Sediger 1990) un L. delavarensi, L californius (Dwernychuk&Boag 1972).
Aprakstot šo putnu ligzdu meklēšanas uzvedību, autori min to orientāciju pēc ainavas pazīmēm un katras konkrētas, jau agrāk atklātas, ligzdas atrašanās vietas. Kā ainavas pazīmi šīs kārtas putni lieto krasta līniju – ligzdas tiek meklētas netālu no ūdens (Enquist 1983). Šāda ligzdu meklēšanas tehnika ir uzskatāma par samērā efektīvu, jo vienlaikus tiek izmantoti vairāki apstākļi, kas varētu norādīt uz iespējamo ligzdas atrašanās vietu – tādejādi paaugstinot meklēšanas sekmes. Kaiju dzimtas putniem, kuri dzīves daļu, kā aktīvie planētāji, pavada virs ūdens, un vairums paši ligzdo ūdens tuvumā, acīmredzot uzvedības evolūcijā, tai skaitā arī barības ieguvē, liela loma ir krasta līnijai kā orientierim. Otrs instruments ligzdu atkāšanai ir atmiņa – mācīšanās. Tai ir būtiska nozīmīga gan atsevišķas ligzdas atklāšanā un atkārtotā kontrolē, gan lielākas, ar barību bagātas, teritorijas iegaumēšanā. Šī paša autora (Enquist 1983) veiktie novērojumi parāda, ka īsastes klijkaijas vairākkārt kontrolējuša brūnkakla gārgaļu Gavia stellata ligzdas, līdz tajās nav pieaugušo putnu un tādejādi ir iespējams iegūt olas. Kā lielāku teritoriju iegaumēšanas spilgts piemērs ir Getliņu izgāztuve, uz kuru katru rītu dodas tūkstošiem kaijveidīgo, bet vakarā tie atgriežas Daugavā un Rīgas līcī.
No iepriekš minētā var secināt, ka būtiskus ligzdu postījumus kaijveidīgie var veikt vietās, kur masveidā ligzdo ūdensputni un to olas ir vieglāk pieejamas nekā cita veida barība. Kaijveidīgie, kā nozīmīgi ligzdu postītāji varētu būt tā sauktajos “putnu tirgos”, kur gan tie paši, gan to potenciālie upuri ligzdo lielā skaitā.

Te ir kaija
1.attēls.Klijkaija ar olu.

http://users.capu.net/%7Ekwelch/pp/predators/birds.html

Vanagu dzimta– to ligzdu meklēšanas metodes


No šīs dzimtas kā olēdāji visbiežāk tiek minētas niedru lijas Circus aeruginosus , tādēļ šajā nodaļā es aplūkošu tieši to olu meklēšanas metodes.
Novērtējot medību tehniku, redzams, ka to var raksturot kā visas medību teritorijas pārmeklēšanu, pārvietojoties dažādos virzienos (Schipper 1977). Nelielais medību lidojuma augstums ļauj klusā planējumā pārsteigt uz zemes esošo medījumu. Medījot tiek atklātas arī citu putnu ligzdas, bet, manuprāt, niedru lijas nelieto medību metodes, kas būtu vērstas tieši uz putnu ligzdu meklēšanu. Šāda teritorijas pārmeklēšana drīzāk norāda uz polifāgiju - niedru lijas medī visu, ko pamana un spēj pieveikt. Uz šādu barošanos norāda arī vairāki līdz šim veiktie pētījumi par to diētu, kur olas tiek pieminētas kā gadījuma rakstura barības objekts (Kasparsons 1960, Underhill – Day 1985). Arī vēlāk Engures ezerā veiktais pētījums parādīja, ka niedru lijas ir nespecializēti ligzdu postītāji. Šajā pētījumā netika konstatēta niedru liju saistība ar kādas noteiktas pīļu sugas atklāšanu. Tātad tās ir universāls plēsējs, kas nav specializējies kādai pīļu sugai raksturīga izskata un novietojuma ligzdas atklāšanā (Opermanis et. al. 2001).
Tādejādi var secināt, ka niedru lijas, kā vanagu dzimtas pārstāvis, ir uzskatāmas par salīdzinoši nespecializētu ligzdu postītāju. To medību stratēģijā trūkst metodes, kas ļautu izmantot kādus apkārtējās vides faktorus, kā informācijas avotus, lai sekmīgāk atklātu ligzdas. Ligzdas tiek atklātas tikai pārlidojot virs tām, nevis “paredzot” to atrašanās vietu. Tātad šie putni medī galvenokārt to, kas attiecīgajā vietā vieglāk pieejams. Neapšaubāmi, niedru lijas ir nozīmīgs ūdensputnu ligzdu postītājs, bet, manuprāt, tas vairāk saistīts ar plēsēja un upura koeksistenci, t.i. ligzdas nav medību galvenais mērķis, bet ja tās ir viegli pieejamas, tad tiek izmantotas kā barības objekts
Uz sākumu