http://www.herp.it/images/Bufonidae/AmAnBuBuBuA0009.jpg
Bufo bufo - parastais krupis