Autora zīmējums
2. attēls. Kupola uzbūve.
Figure 2. The structure of the dome.