Baltijas jūras raksturojums

uz sākumuBaltijas jūras bioģeogrāfiskais raksturojums


Baltijas jūra ir Atlantijas okeāna iekšzemes jūra, kas dziļi iespiežas Eiropas ziemeļu daļā. Garumā un platumā Baltijas jūra ir stipri izstiepta, līdz ar to atseviški Baltijas jūras apgabali atrodas dažadās ģeogrāfiskajās un klimatiskajās zonās, kas nosaka sarežģītu jūras hidroloģisko režīmu.

Ar Ziemeļu jūru Baltijas jūru savieno samērā sekli jūras šaurumi: Eresunds, Lielais un Mazais belts, ka ari Ķīles kanāls.

Baltijas jūras platība ir 386 tūkstoši km2; tilpums- 22 tūkstoši km3; vidējais dziļums-57m; lielākais dziļums- 459m Landsortas ieplakā.

Baltijas jūras centrālās daļas ziemeļos un austrumos pievienojas trīs lieli jūras līči: Botnijas, Somu un Rīgas jūras līcis.

Baltijas jūra ir viena no seklākajām jūrām pasaulē, jūras dibena reljefu veido ovālas ieplakas, kuras atdala valnveida pacēlumi.

Rīgas jūras līcis ir seklākais no Baltijas jūras lielajiem līčiem- vidējais dziļums 26m, lielākais dziļums- 67m ir Mērsraga mulda. Seklāka ir līča ziemeļdaļa- Muhu šauruma baseina vidējais dziļums ir 4,5m.

Baltijas jūrā ietek daudz lielas upes: Ņeva, Narva, Gauja, Daugava, Lielupe, Venta, Visla, Odra, Dala, Lule. Liela saldūdens pieplude ( vid. 472 km3 gadā), gan okeāna ūdens ieplūde pa Dānijas šaurumiem ietekmē ūdens sāļumu Baltijas jūrā.

Baltijas jūras hidroloģiskais režīms ir daudzveidīgs un mainīgs. To nosaka divi galvenie faktori: apgrutināta okeāna ūdeņu pieplūde caur šaurumiem; lielais upju ūdeņu pieplūdums;

Temperatūra, sāļums, skābekļa režīms.

Temperatūras režīms visā jūras centrālajā daļā atbilst jūras baseinu boreālajam tipam. Botnijas, Somu, un Rīgas jūras liči- boreāli arktiskajam tipam. Šīs temperatūru režimu atšķirības dažādos jūras apgabalos īpaši izteiktas ziemā. Temperatūru svārstibas pa sezonām tiek mērītas līdz 50 m. Vasarā ūdens sasilst līdz 15-18oC, bet ziemā noslīd līdz 1oC un zemāk. Dziļumā 50-100 m slānis ir ar nemainīgu temperatūru aptuveni 3oC. Zem šiem slāņiem tuvāk gultnei temperatūra ir 5oC.

Baltijas jūra ir iesāļa jūra. Pie jūras šaurumiem ir augstāka sāļuma pakāpe 20‰, centrālajā daļā sāļums sasniedz tikai 6-7‰. Savukārt līčos tas nepārsniedz 2-3‰.

Daudzgadīgo ūdens sajaukšanās notiek šādu faktoru ietekmē:
• Upju straumes izmaiņas
• Vētru režīms jūrā, kas ietekmē ūdens pieplūdumu no Ziemeļu jūras
Šo faktoru ietekmē sāļums var mainīties par 2-3‰ un pat vairak. Gan temperatūra, gan sāļuma stratifikācija ietekmē skabekļa piegādi ūdens dziļākajiem slāņiem. Baltijas jūrā skabekļa režīmu nosaka, galvenokārt, daudzgadigās sāļuma svārstibas, jo lielāka sāļuma stratifikācija (mazs sāļums palielina stratifikāciju) , jo mazāk skabekļa tiek piegādāts dziļākajiem slāņiem. Bezskābekļa vidē notiek sērūdeņraža un brīvās ogļskābes uzkrāšanās.

uz augšu


Baltijas jūras ekosistemas strukturālais sadalījumsBaltijas jūras ekosistēmā var izdalīt vairākas lielas struktūrvienības jeb apakšsistēmas: pelagiāls, fitāls, bentāls un neistāls.

Pelagiāls ir atklātās jūras zona – milzīga ūdens masa ar tajā dzīvojošo augu un dzīvnieku kopu. Pelagiāla viena no galvenajām funkcijām ir primāra organisko vielu (fitoplanktona) producēšana un organisko vielu patērēšana dažādos trofiskos līmeņos- sākot ar zooplanktonu un beidzot ar plēsīgām zivīm. Pelagiāla notiek arī dažādi bioķīmiski procesi, kuros mikroorganismi organiskās vielas parstrādā minerālvielās, kuras talāk atkal piedalās primarās organisko vielu sintēzes procesā.
Vertikāla sadalījuma pelagiālam ir vairāki noslanņojumi, kuri vislabāk izpaužas vasarā, tad ūdens virsējais slānis 0-20(30)m sasilst, bet zem tā izveidojas temperatūras lēcienslanis (termoklīns). Pelagiālā tam ir liela nozime, jo augšējā siltajā ūdens slāni koncentrējas siltūdeni milošie organismi: fitoplanktons, zooplanktons, zivju mazuļi u.c. . Termoklīns ir sava veida barjera, kas aizkavē ūdens sajaukšanos, kā arī organismu izplatību vertikālā virzienā, jo šinī slānī strauji izmainās ūdens blīvums un temperatūra.
Dziļumā 60-120m (atkarībā no jūras rajona) atrodas ūdens sāļuma „lēcienslānis” (haloklīns), kas ir otra barjera, kas nosaka ūdens un organismu vertikālo sadalījumu.

Fitāls – piekrastes jūras zona, kas aizņem 20% no Baltijas jūras kopplatības. Šī jūras zona lielā mērā pakļauta antropogēnajiem faktoriem un tāpēc kopējā jūras ekosistēmā tas darbojas kā sava veida filtrs jūrā ieplūstošajiem ūdeņiem.

Neistāls- pats augšējais 5-10 cm ūdens mikroslānis virs pelagiāla. Balstoties uz pētījumiem citās jūrās, caur neistālu notiek saules radiācijas enerģijas absorbcija, molekulārā skābekļa un slāpekļa uzņemšana jūras ūdenī. Šinī slānī koncentrējas liela planktona, zivju ikru un citu mikroorganismu biomasa.

Bentāls – piegrunts zona ar visu tajā ietilpstošo organismu kopu – bentosu. Pie bentosa tiek pieskaitīti arī jaunākie grunts nosēdumi – dūņas, smiltis u.c. Bentāls atšķiras no pārējām jūras apakšekosistēmām ar to, ka šeit koncentrējas liels daudzums atmirušo organismu – detrīts. Bentālā dzīvo zoobentoss, kas barojas ar detrītu. Šeit notiek organisko vielu mineralizācijas procesi, kā rezultātā tiek patērēts liels daudzums skābekļa un rodas skābekļa deficīts.


uz augšu


Izmantoti materiāli no

  1. Biotopu rokasgrāmata, 2000. Preses nams, Rīga
  2. http://latvijas.daba.lv/biotopi/jura.shtml
  3. http://www.vkmc.gov.lv/texts/sea/sea_intr.htm
  4. http://www.vv.vak.lv/content.asp?ID=82&what=2
    izmantoti arī bukleti no L.Sidrēvica personīga arhīva (LZRA).

Lapu veidojis Gatis Everts.