Autore: Elīna Brice

Augu un dzīvnieku izplatīšanās


Sākumlapa

Ekoloģiskā niša

Izplatīšanās veidi
Dabiskā izlase

Dabiskās izlases rezultātā visi organismi ir pielāgojušies apstākļiem savā dzīvesvietā un savu funkciju veikšanai dabā. Sugas funkcionālo lomu, ko tā veic dabā un kas tai ir specifiska salīdzinājumā ar citām sugām, sauc par šīs sugas ekoloģisko nišu. Ekoloģiskā niša ir nevis kāda noteikta vieta, bet gan sugas spēja izmantot noteiktus dabas resursus un pielāgoties dzīvo organismu radītiem (biotiskiem) un nedzīvās dabas nosacītiem (abiotiskiem) apstākļiem. Kādas sugas nišu var raksturot saistībā ar prasību pēc noteiktām barības vielām, temperatūras vai mitruma u.tml.

Ekoloģiskā niša atspoguļo sugas pielāgojumu (adaptāciju) kopumu. Izzūdot kādai sugai, izzūd arī tās ekoloģiskā niša. Paliek brīvi resursi, kurus savā ekoloģiskajā nišā var iekļaut kāda cita suga.

Katrai sugai ir tai specifiska ekoloģiskā niša. Daži tās elementi var būt kopīgi divām vai vairākām sugām, bet divām sugām, kuras dzīvo vienā ģeogrāfiskā areālā, nekad nav pilnīgi identiskas ekoloģiskās nišas. Tajos nišas segmentos, kuros notiek sugu funkciju pārklāšanās, sākas konkurences cīņa par deficītajiem resursiem, piemēram, ligzdošanas vietām, barību, patvērumu utt. Ikvienai sugai, kas ieceļo jaunā apvidū, lai izdzīvotu, ir jārada sava ekoloģiskā niša. Tas, protams, ietekmē vietējo sugu dzīves apstākļus. Suga, kurai šajā konkurencē veicas vislabāk, iegūst lielāku dabas resursu daļu un var veidot lielāku populāciju. Zaudētāji ir spiesti izmantot tos dabas resursu veidus, pēc kuriem nav tāda pieprasījuma.

Jauni apstākļi, pie kuriem organisms nav adaptējies, var izsaukt tā bojāeju vai ievērojami pasliktināt tā konkurētspējas cīņā par dzīvībai svarīgiem resursiem. Tas var izjaukt ekoloģisko līdzsvaru. Tāpēc neapdomīgai cilvēka rīcībai var būt ļoti liela ietekme uz augu vai dzīvnieku pasauli. Piesārņojums, mūsdienu mežsaimniecība un upju pārveidošana — tas viss liecina, ka ļoti daudziem organismiem pielāgošanās ir apgrūtināta. [2]

Ekoloģiskā niša
Dzīvnieku pielāgojumi (eng)
Dzīvnieku izplatīšanās
Augu pielāgojumi (eng)
Augu izplatīšanās (eng)
Eseja
WEB resursi
Literatūras saraksts
Referāti

Pēdējo reizi labots: 21.01.2007
Autore: Elīna Brice