Izmantotā literatūra un saites

  1. http://www.latvijasdaba.lv/11/view_0_descr.asp?id=515&img=0
  2. http://www.latvijasdaba.lv/11/view_0_descr.asp?id=516
  3. http://www.bbc.co.uk/nature/wildfacts/factfiles/195.shtml
  4. Jērāns P. 1987. Latvijas padomju enciklopēdija, 10. sējums. - Rīga: Galvenā enciklopēdiju redakcija, 736 lpp.
http://www.bbc.co.uk/nature/wildfacts/factfiles Informācija par dažādiem dzīvniekiem angļu valodā.
http://animaldiversity.ummz.umich.edu/site/index.html Informācija angļu valodā par dzīvnieku sugām, to izplatības areālu, dzīvesveidu, vairošanos un aizsardzību.
http://www.neilmcintyre.com Atrodamas dažādas dzīvnieku un putnu kā arī dabas ainavu fotogrāfijas.
http://www.bucknell.edu/msw3 Zīdītāju sugu sistemātika.
http://www.arkive.org Pasaules apdraudēto sugu (gan dzīvnieku, gan augu) fotoattēli un neliela informācija par tiem.