Pētījumu metodes.

Parasto varžu populāciju lieluma/blīvuma noskaidrošanai lietojamās metodes iedalāmas 2 grupās:
§    kurkuļu uzskaites metodes - pielietojamas ūdenī
§    pieaugušo dzīvnieku uzskaites metodes - pielietojamas uz sauszemes.
Turklāt atšķirīgas metodes ir pielietojamas atkarībā no tā, vai paredzēts noteikt dzīvnieku relatīvo vai absolūto daudzumu/blīvumu.

Relatīvā daudzuma noteikšana.

Dzīvnieku relatīvo dzudzumu izsaka kā noķerto dzīvnieku skaitu paraugvienībā - iežogotā platībā, noteikta garuma transektā vai vienās lamatās. Parauglaukumus šādai abinieku uzskaitei var izvēlēties pēc diviem principiem - nejauši vai sistemātiski. Jāņem vērā, ka izvēloties pēc nejaušības principa, precīzus rezultātus var iegūt, izdarot ļoti daudzas uzskaites. Tādēļ ieteicamāk būtu izmantot sistemātisko pieeju - interesējošo teritoriju sadalīt sīkākās pa dažādiem biotopiem un izdarīt kvantitatīvo uzskaiti katrā no tiem, lai varētu salīdzināt. Tāpat šajās pašās vietās uzskaites izdarāmas atkārtoti gada laikā un arī nākamajos gados, lai varētu novērtēt populācijas blīvuma izmaiņas. Tā kā abinieku aktivitāte ir ļoti cieši saistīta ar vides apstākļiem, veicot uzskaiti nepieciešams piefiksēt šādus vides parametrus:

§    gaisa temp.
§    gaisa mitrums
§    ūdens temp.
§    vēja virziens un stiprums
§    mākoņainība kā arī biotiskie faktori
§    veģetācija (biezums un dominējošās sugas)
§    citas sastaptās dzīvnieku sugas
§    antropogēnā ietekme - lauksaimniecības, rūpniecības zeme, iedzīvotāju daudzums, utt.

Kurkuļu kvantitatīvai ķeršanai izmanto hidrobioloģisko tīkliņu, ar kuru izdara noteiktu smēlienu skaitu vai speciāli izveidotas lamatas, ko izvieto ūdenstilpē vienmērīgi, vai arī speciāli, nemot vērā noēnojumu, augāju, dziļumu u. c. atšķirības starp dažādām vietām ūdenstilpē. Lamatas obligāti regulāri jāpārbauda. Kurkuļi tiek uzskaitīti un pēc tam atlaisti ūdenstilpē atpakaļ.
Abinieku uzskaitei uz sauszemes var izmantot dažādas metodes - kvadrātu metodes gadījumā noteiktas platības kvadrātiskas formas teritorija tiek iežogota un tajā saskaitītas visas atrastās parastās vardes. Tā kā dzīvnieki, lai precīzi noteiktu to sugu, ir jānoķer, bez tam, ja vēl nepieciešams tos arī izmērīt un nosvērt, šādam darbam nepieciešami vairāki cilvēki.
Transektu metodes gadījumā, noejot vienādus, noteiktus attālumus, šajā laikā notiek iepriekš aprakstītajai identiska abinieku uzskaite. Jāpiezīmē, ka noķertie dzīvnieki tiek atlaisti turpat noķeršanas vietās.
Vēl viena iespēja ir izvietot interesējošajā teritorijā lamatas. Tās vienkārši var izveidot, zemē ierokot liela tilpuma plastmasas vai cita materiāla traukus ar caurumu vākā. Lamatas var papildināt ar nožogojumiem, kas aizšķērso vardēm ceļu un novirza uz lamatām. Lamatās jāielej nedaudz ūdensun jāieliek sūnas. Neskatoties uz šiem pasākumiem, dzīvnieki no lamatām jāizņem vismaz vienu reizi 24 stundās.
Izdevīgi pieaugušos dzīvniekus uzskaitīt vairošanās laikā, jo uz konkrēto, šim nolūkam paredzēto ūdenstilpi savācas abinieki no apkārtējās teritorijas. Tēviņus var viegli uzskaitīt pēc balsīm, mātītes - pēc ikru kamolu skaita. Tomēr šajos rezultātos neietilpst īpatņi, kas vēl nav sasnieguši vairošanās vecumu.

Absolūtā daudzuma noteikšana.

Šī ir dārga, laiku patērējoša un grūti realizējama procedūra, tomēr varētu būt svarīga, lai skaitliski novērtētu izmaiņas populācijā. Vienīgā iespēja, kā noteikt uz sauszemes dzīvojošo abinieku populācijas absolūto lielumu ir dzīvnieku atkārtota ķeršana un iezīmēšana.
Abinieku iezīmēšanai visbiežāk lietotā metode ir atsevišķu pirkstu nogriešana. Tiem piešķir katram savu numuru, tā iespējams iezīmēt katru dzīvnieku individuāli, lai tas nākamajās noķeršanas reizēs būtu atpazīstams. Parasti nogriež vismaz 2 pirkstus, jo vienu dzīvniekam iespējams zaudēt kāda negadījuma rezultātā. Tomēr par šo metodi tiek runāts kā par neētisksu, bez tam nogriezto pirkstu vietās iespējams iekļūt infekcijai.
Pašreiz arvien plašāk izplatās dažādu krāsu implantu ievietošana zem ādas. Šie materiāli sākumā ir šķidras konsistences un sacietē, kad ar šļirci ir ievadīti zem dzīvnieka ādas. Parasti izmanto 3 implantus kuriem iespējami 4 krāsu varianti katram. Izmantojot dažādas kombinācijas, iespējams unikāli iezīmēt ļoti daudzus indivīdus.
Dzīvnieku ķeršanai iezīmēšanas vajadzībām visoptimālāk ir izmantot lamatas, kas kombinētas ar nožogojumiem. Visprecīzākos datus var iegūt, ķerot un iezīmējot abiniekus vairākkārt un aprēķinus veicot pēc Jolly - Seber metodes.

Nt=Mt/at
Mt=(((st+1)*Zt)/Rt+1)+mt
at=(mt+1)/(nt+1)
Nt - paredzamais populācijas lielums pirms ķeršanas laika t
Mt - iezīmēto īpatņu skaits populācijā uz laiku t
at - iezīmēto īpatņu proporcija.
st - atlaisto indivīdu skaits pēc ķeršanas reizes t
mt - ķeršanā t noķerto jau iezīmēto indiv. skaits
nt - viss ķeršanā t noķerto indiv. skaits
Rt - st indiv. skaits kas atlaisti ķeršanā t un atkal noķerti vēlāk.
Zt - indiv. skaits, kas iezīmēti pirms ķeršanas t, ķeršanā t nav noķerti, bet ir noķerti vēlāk.

Kurkuļu absolūto daudzumu nelielās ūdenstilpēs nosaka, izsmeļot no tām visus indivīdus - ar hidrobioloģisko tīkliņu pārmeklē visu ūdensbaseinu, katru reizi izsmeltos kurkuļus saskaitot un pārvietojot kādā traukā ar ūdeni. Uzskaiti beidz, kad 10 smēlieni pēc kārtas ir bez kurkuļiem.

[Atpakaļ]