LU Bioloģijas fakultātes 3. kursa studentes Ievas Lībekas ieskaites darbs B daļas kursā "bioloģija internetā" 2005. gada 10. janvāris; e-pasts: ievaliibeka@one.lv

 LATVIJAS ABINIEKU UN RĀPUĻU SISTEMĀTIKA

AMPHIBIA - ABINIEKI (sugu apraksti; bildes)

Caudata - astaino abinieku kārta
Salamandridae - salamandru dzimta
Triturus vulgaris - mazais tritons
Triturus cristatus - lielais tritons

Anura - bezastaino abinieku kārta
Archaeobatrachia
Discoglossidae - ugunsgrupju dzimta
Bombina bombina - ugunskrupis
Pelobatidae - varžkrupju dzimta
Pelobates fuscus - brūnais varžkrupis

Neobatrachia
Bufonidae - krupju dzimta
Bufo bufo - parastais krupis
Bufo calamita - smilšu krupis
Bufo viridis - zaļais krupis
Hylidae - kokvaržu dzimta
Hyla arborea - parastā kokvarde
Ranidae - varžu dzimta
Rana arvalis - purva varde
Rana esculenta - zaļā varde
Rana lessonae - dīķa varde
Rana ridibunda - ezera varde
Rana temporaria - parastā varde
           REPTILIA - RĀPUĻI (sugu apraksti; bildes)

Testudines - bruņurupuču kārta
Cryptodira
Emydae - purva bruņurupuču dzimta
Emys orbicularis - purva bruņurupucis

Squamata - zvīņrāpuļu apakšklase
Sauria (Lacertilia) - ķirzaku kārta
Lacertidae - ķirzaku dzimta
Lacerta agilis - sila ķirzaka
Lacerta vivipara - pļavas ķirzaka
Anguidae - glodeņu dzimta
Anguis fragilis - glodene

Serpentes (Ophidia) - čūsku kārta

Colubridae - zalkšu dzimta
Coronella austriaca - gludenā čūska
Natrix natrix - zalktis
Viperidae - odžu dzimta
Vipera berus  - odze